Referat årsmøte 2017

REFERAT – Årsmøte 8.mars 2017

GOSSEN IDRETTSLAG

 

Sted:                     Tribunebygget 8.mars 2017 kl. 18.00

 

Disse møtte:      Arnstein Rød

Line Valdal

Hans Inge Terøy

Roger Øien

Torstein Jelsa Larsen

Beate Solem

Siw Valdal

Kathrine Huse

Barbro Mork Emblem

Edny Leikvoll

Sigmund Nilsen

Arild Småge

 

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent.

Sak 2 – Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen

 • Dirigent: Roger Øien
 • Sekretær: Torstein Jelsa Larsen
 • Signering av protokoll: Arnstein Rød og Arild Småge

Sak 3 – Årsmeldinger 2016

 • Årsmøte bestemmer at de som ikke har levert inn årsmelding, leverer inn i ettertid.
 • Årsmeldinger skal gjøres tilgjengelig på nett for medlemmene.

Sak 4: Kontingent

 • Enstemmig vedtatt at medlemskontingenten forblir den samme som i 2016, det vil da si kr 250,-.
 • Enstemmig vedtatt på årsmøtet at vis du er med på fotball eller håndball så får du klatring gratis. Det vil da si at vis du har betalt treningsavgift for fotball eller håndball så kan du delta gratis på klatring.
 • Enstemmig vedtatt på årsmøtet at den nye treningsavgifts satsen som hovedstyret foreslo trer i kraft fra 9.mars 2017, forutsatt at det blir satt av kr 30.000,- til lisens stipend.

Sak 5: Regnskap 2016 / budsjett 2017

 • Regnskapet 2016 ble gjennomgått og viser et underskudd på kr 270 611,-. Kommentar fra revisor ble fremlagt og kommentarene blir tatt til etterretning for fremtiden. Regnskapet 2016 ble enstemmig vedtatt. Revisor la igjen følgende kommentarer om regnskapet 2016: « vi har revidert regnskapet for Gossen Idrettslag i henhold til NIF`s revisjonsbestemmelser. Regnskapet er ført og avsluttet i overenstemmelse med NIF`s regnskapsbestemmelser, og viser organisasjonens økonomiske stilling og resultat for regnskapsåret 2016. regnskapstjenesten er innleid fra Techconsult AS, avd. Aukra. Det er utført stikkontroll på bankkontoer mot fremlagte bilag/kontoutskrifter. Revisjonen har ikke kjennskap til forhold etter balansedagen som kan ha betydning for bedømmelse av det fremlagte regnskapet. Revisjonen tilrår godkjenning av det fremlagte regnskapet».
 • Det er for 2017 budsjettert med et underskudd på kr 8.000,-. Forutsatt at på inntektssiden blir det lagt på kr 70.000 i forhold til treningsavgifts posten(kontopost 3930). Det blir også lagt inn en ny post på utgiftssiden på kr 30.000,- for lisens stipend.  Vi øker også summen på post 6730 dommerutgifter fra 60.000,- til 80.000,-, det samme som regnskapet for 2016 viser. Budsjettet 2017 er enstemmig vedtatt.

 

Sak 6: Innkomne saker

 1. a) Endring av sportsplan

 

Hovedstyret kom med følgende forslag til årsmøtet:

 

 • 3.1 Generelle retnigslinjer

 

Gossen Idrettslag er eier av merkevaren Gossen Idrettslag / GIL. Det betyr at all bekledning, drakter, etc. der man representerer klubben, og hvor det skal påmonteres logo eller lagets navn, skal godkjennes av Hovedstyret. Det samme gjelder for andre artikkler som representerer klubben, det gjelder seg flagg, bannere, skilt, osv.

 

Forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

 

 

 • 3.6 – For deltakelse i cuper og turneringer

Hvert lag/årskull kan reise på 2 cuper pr sesong, utenom serier- og kretsmesterskap. Der hvor lag/årskull er så store at laget må inndeles i flere små lag, tillates det deltakelse på 2 cuper pr. små lag pr.sesong. Cuper utover dette kan søkes om til hovedstyret i GIL v/daglig leder.

Utover dette oppfordres det til at cupdeltakelse dekkes av det enkelte lags klubbkasse eller egenandel.

 

Cupdeltakelse på egne cuper er gratis for alle lag.

 

Forslaget ble vedtatt.

 

 • Kom forslag på årsmøtet om endring av punktet 3.8 – for innkjøp av utstyr til lag. Følgende tekst ble foreslått: For innkjøp av utstyr til eget lag skal dette koordineres og avklares med daglig leder. Også bruk av lagkasse til innkjøp av utstyr skal koordineres og avklares med daglig leder.

 

Forslag enstemmig vedtatt.

 

b) Godkjenning av ny lov

Årsmøtet gikk igjennom lovverket og de nye vedtektene. Årsmøtet kom med en oppfordring til hovedstyret om å sette seg inn i vedtektene sammen. Årsmøtet godkjenner de nye endringene i lovverket.

 

7) Organisasjonsplan og valg

Hovedstyre foreslått av valgkomite:

–          Leder: Hans Inge Terøy

–          Daglig leder (fast ansatt)

–          Nestleder: Roger Øien

–          Styremedlem: Siw Valdal

–          Styremedlem: Kathrine Huse

–          Styremedlem: Edny Leikvoll

–          Styremedlem: Thomas Brevik

–          Styremedlem: Arnstein Rød

 

Fra sommeren 2017 vil det også bli ansatt sportslig leder i 20% stilling. Dette er det tatt høyde for i budsjettet. Stillingsinstruks for sportslig leder vil bli utviklet av nytt hovedstyre frem mot oppstart av stilling.

 

Organisasjonskart skal inn i sportsplanen og skal reviderest på årsmøte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

Revisorer:

–          Geir Larsen

–          Pål Breivik-Valdal

 

Forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

Valgkomite:

–          Arnstein Rød

–          Janne Kristin Småge

 

 

Forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

Referent

Torstein Jelsa Larsen