Hopp til innhold

For første gang i historien blir vi nødt å avlyse Aukracupen.

Aukracup styret sammen med hovedstyret i Gossen IL har besluttet at årets Sparebanken Møre Aukracup må Avlyses.

Cupen skulle opprinnelig arrangeres 20-22. November. Gossen IL er ikke villig til å ta den risikoen det er å arrangere en turnering med covid-19 pandemien i samfunnet. Vi har prøvd å planlegge cupen i tråd med smittevernreglene og retningslinjer fra FHI, men ut ifra en totalvurdering har GIL konkludert med at det ikke er forsvarlig å arrangere cupen i 2020.

Vi beklager dette! men lover å komme sterkere tilbake i 2021.

VELKOMMEN TIL ALLIDRETT 2020/21
Måndag 31.august kl. 17.00 (merk tida!) startar Allidrett opp med aktivitetar for
hausten. Til vanlig er vi i Aukrahallen, men fyrste gong startar vi med ein tur og
nokre aktivitetar på kyststien. Oppmøte er på turstien som ligger i Årgårdsvika
nær Rindarøya. Vi ber om påmelding for å få ei oversikt over antall born og
vaksne innen fredag 28.08.20. Meir info til alle som er påmelde ila helga.

Allidrett er eit tilbod til gutar og jenter i 1. og 2. klasse. Det inneber ein
treningsavgift og medlemsavgift på totalt 600kr per barn per år (Viktig: GIL
ynskjer ikkje at born skal stå utanfor idretten grunna økonomiske årsakar.
Dersom ein ikkje har moglegheit til å betala desse utgiftene kan ein
konfidensielt ta direkte kontakt med daglig leiar eller styreleiar for å ordne ei
betalaligsvtale).

Vi i Idrettsskolen legg vekt på varierte aktivitetar, der barna får prøve seg i ulike
idrettar. Mellom anna legg vi til rette for koordinasjons-og balanseløyper, ulike
ballidrettar, friidrett og turar.

Treninga vil vere i Aukrahallen måndagar frå kl. 17.00- 18.00.

Ta på klede som det er lett å bevege seg i, egna innesko og drikkeflaske
med vatn!

Foreldra/ein vaksen må vere tilstades og ansvarleg i hallen under heile
treninga.

Håpar og gler oss til å sjå deg i hallen!

Helsing,

Stine Løvik Huse og Kimberly Iversen

GIL ALLIDRETT 2020/21
Oppstart:
Måndag 31.august kl.17.00
Aukra Kyststi
Ha på klede etter vær og ta med
drikkeflaske m/vatn

Kontakt info:
Kimberly: #94827002
kim@iversen.tv
Stine: #98668902
stine.lovik@gmail.com

Tid og sted:

Onsdag 27.Mai, kl. 18:00-20:00, «Egget» - Gossen Barne og ungdomsskole.

- Vennligst svar «JA» på arrangement på Facebook slik at vi vet hvor mange som kommer, ref. krav til antall personer ifm Covid-19.

Hovedstyret har besluttet å se på planer for en større oppgradering av Aukrahallen.

Gjennom dette har klubben engasjert konsulentbyrået Norconsult i Molde for å bistå med løsninger og konsept.

En endelig beslutning på iverksettelse av en større oppgradering tilfaller årsmøtet, men ettersom hovedstyret har et ansvar for å sørge for forsvarlig drift har man bestemt å se på planer og innholdet, slik at årsmøtet får ett godt beslutningsgrunnlag.

Aukrahallen er over 30 år og man ser at det er behov for en større oppgradering av bygningsmasse og de tekniske installasjonene.

Med den modernisering som har skjedd siden hallen ble bygd kan man trygt si at hallen har en utilfredsstillende teknisk og økonomisk drift. I tillegg bør det tilrettelegges for bedre brukerfunksjoner slik at det blir bedre tilrettelagt for dagens aktivitet, samt at det vurderes å legge tilrette for ny aktivitet.

Kort fortalt ser man at slitasje og elde, samt nye tekniske krav og brukernes krav til fasiliteter krever at Aukrahallen oppgraderes.

Norconsult har i møte foreslått en mulig løsning med riving av dagens «påbygg» med gang, kiosk og inngangsparti, for heller å bygge nybygg.

Hallarealet er tenkt urørt byggningsmessig, selv om innholdet som vegger, tribune, rekkverk m.m. krever oppgradering. Gang, kiosk og inngangsparti som inneholder møterom og lager i 2.etasje blir derfor vurdert revet, og vi ønsker å se på mulige nye løsninger.

Ett nybygg vil gi oss store muligheter til å tilrettelegge bedre for dagens bruk, samt gi rom for ny aktivitet og bruk.

Møtet skal derfor fokusere på innspill fra brukerne mht. innhold og romplan for nybygget.

I tillegg ønskes innspill på forbedringer i den bygningsmassen som ønskes oppgradert – selve «hallen» + tribune og garderober.

I denne prosessen ønsker vi ikke å legge begrensninger på brukerne, så alt; Dansesal, styrkerom, Dartrom til selskapslokale, bowling, squashahall og lager er ting man kan foreslå.

Vi vil så jobbe fram ett forslag sammen med Norconsult, basert på innspill, som går til endelig behandling som en del av en årsmøtesak.

Vi vil ikke få «alt» vi ønsker oss, men målet er en god forbedring slik at hallen er godt rustet til å møte framtiden.

Agenda:

- Innledning – Dagens tilstand og videre prosess (plankomitee, finansiering, m.m.)

 • Tilstand tekniske installasjoner (Ventilasjon og VVS)
 • Tilstand Bygningsmasse + Tilstandsrapport 2013
 • Planprosess, konsept og involvering

- Forslag til arealinndeling og romplan i nybygg- innspill fra møtedeltakerne

- Forslag til oppgradering av hall, tribune og garderober – innspill fra møtedeltakerne

- Eventuelt

Møtet blir en unik mulighet til å påvirke hvordan hallen vår kan se ut og brukes i framtiden!

Vel møtt til møte!

Lenke

ÅRSMØTE GOSSEN IDRETTSLAG

Torsdag 12.mars 2020 kl. 18.00 i Aukrahallen

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saklisten og forretningsorden.
Sak 3: Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppemeldinger.
Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Sak 6: Behandle forslag og saker.
Sak 7: Fastsette medlemskontingent
Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett 2020
Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 10: Valg

Saker meldes innen 26.02 til: Post@gossen-il.no

Alle medlemmer i Gossen IL er velkommen!

Undergruppene har den siste tiden blitt kontaktet med spørsmål knyttet hvordan klubben dekker fergeutgifter for lagene som deltar i seriespill.

Oppsummert er det slik:
 • Klubben dekker 1stk bil (Tur/Retur) for trenere/lagleder, og passasjerutgifter for resterende spiller  på lag fra 10år og oppover. Dette gjelder for perioden f.o.m 01.01.2020 - til Autopass kommer inn.
 • Klubben dekker ikke kjøretøy for foreldre som kjører. Det anbefales derfor at hvert lag setter opp egen kjøreliste slik at kjørebelastning blir fordelt på en rettferdig måte i foreldregruppen. Erfaringsmessig blir det 1-2 bortekamper å kjøre på i løpet av en sesong pr. familie ved fordeling i kjøreliste.

Skal man refundere pengene anbefales følgende 2 løsninger:

 1. Etterskuddsbetaling
  1. GENERELT: Det anbefales at samme person/er (lagleder eller trenere) gjør utlegg for reise. Dette forenkler tilbakebetaling.
   1. Fyll ut skjema som ligger vedlagt, fyll inn kolonnene basert på antall personer som har reist på kamp.
   2. Send så skjema til post@gossen-il.no 
   3. Beløpet blir utbetalt til 1 person, også må disse pengene fordeles ut til den eller de som har lagt ut for reise.
 2. Forskuddsbetaling
  1. Når terminliste er klar så fylles vedlagt skjema ut, basert på antall bortekamper og estimat av spillere som skal på kamp.
  2. Send så skjema til post@gossen-il.no
  3. Beløpet blir utbetalt til 1 person, som da må betale for laget ved alle reiser i seriespillet. Eventuelt må denne personen betale ut penger til de andre som eventuelt legger ut for reiser hvis han/hun ikke har anledning til å være med på kamp.
Hele ordningen er basert på tillit, og at man i beste intensjon, forsøker å fylle ut skjema så godt som man kan.

Blir kamper flyttet eller kansellert, og man har fått utbetalt for mye penger ved en forskuddsbasert løsning, ber vi om at dette varsles på mail til post@gossen-il.no, slik at man finner en løsning for tilbakebetaling.

Vedlagt skjema: Refundering fergeutgifter 2020 GIL

Vi har i dag signert arbeidsavtale med Siw Rindarøy, som fra 02.03.2020 vil starte i 80% stilling som administrerende daglig leder i Gossen Idrettslag. 

Etter en ansettelse prosess med 10 søkere og 4 på intervju, var det Siw som til slutt fikk tilbud om jobben og takket ja. Siw har stort engasjement for klubben samt god erfaring fra ulike verv.

Siw har tidligere vært ansatt i lignende stilling i idrettslaget, men det er mange år siden og klubben har utviklet seg mye siden den gang. Derfor er det avtalt at hun i starten skal få tid til å bli kjent med vår organisasjon og datasystemer, slik at hun får en god start i jobben.

Vi ønsker henne velkommen som ansatt i klubben og er veldig glade for å ha henne med på laget.

Ta godt imot henne!

Årets første signering, Siw signerer for Gossen Idrettslag...

Mvh Hovedstyret